Personvern

Personvernerklæring

Vi er avhengig av at du som seer, lytter, leser eller bidragsyter har stor tillit til oss, også når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. 3FM-Norges behandling av dine personopplysninger understøtter 3FMs samfunnsoppdrag.

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvordan 3FM-Norge (org.nr: 924818050), heretter «3FM», behandler personopplysninger og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 3FM er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der 3FM selv bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene.

Den nye personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) og gjelder i utgangspunktet for all behandling av personopplysninger, både i privat og offentlig sektor, forutsatt at det benyttes elektroniske hjelpemidler eller at opplysningene inngår i et register.

Med personvern menes et lovpålagt vern av privatlivets fred og din personlige integritet. Vernet inkluderer din rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om deg.

Med person menes en levende identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Opplysninger om adferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Dette kan for eksempel være opplysninger om hva du hvilke TV-serier du ser på, og hvor du befinner deg. Opplysninger om deg som forteller om din rasemessige eller etniske bakgrunn, om dine politiske, filosofiske eller religiøse oppfatninger, helseforhold, seksuelle forhold, og eventuelle opplysninger om at du har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, samt medlemskap i fagforeninger, er definert som sensitive personopplysninger.

Med behandling av personopplysninger menes alle operasjoner som gjøres med personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, strukturering, lagring og spredning.

Med behandlingsansvarlig menes den virksomheten som er ansvarlig for behandling av personopplysninger, bestemmer formålet med behandlingen, og hvilke virkemidler som skal brukes.

Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål.

En databehandler er en virksomhet som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige.

En databehandleravtale er en avtale mellom databehandler og behandlingsansvarlig om hvordan personopplysninger skal behandles.

3FM er en allmennkringkaster. Dette innebærer at 3FM er en mediebedrift som tilbyr et mangfold av innhold ut fra hva vi ser på som et samfunnsoppdrag.

Med behandlingsgrunnlag menes det lovfestede grunnlaget for behandling av personopplysninger. Behandlingen er bare lovlig dersom

den registrerte har samtykket til behandlingen, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 a)
den har til hensikt å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b)
den er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 c)
den er nødvendig for å verne den registrertes vitale interesser, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 d)
den er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 e)
den er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende friheter går foran og krever vern av personopplysninger, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 f)
Med samtykke menes en frivillig, spesifikk, informert, utvetydig og aktiv erklæring fra deg om at du godtar behandling av gitte personopplysninger. Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

3FM kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i. Det samme gjelder der behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak som du har spurt etter før avtaleinngåelse.

3FM er pålagt gjennom rettslige plikter å utføre visse behandlinger av personopplysninger.

3FM samler inn visse personopplysninger dersom det er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser. Dette behandlingsgrunnlaget er svært snevert. Det må være snakk om behandling av personopplysninger i forbindelse med liv og død, eller fare for helsa.

3FM kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Det samme gjelder dersom behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

3FM kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. 3FM benytter dette behandlingsgrunnlaget kun der hvor inngrepet i ditt personvern er meget lite, og hvor fordelene er større enn ulempene.

Med dataportabilitet menes muligheten til å flytte data (innhold) mellom forskjellige systemer og tjenester.

3FM har et mangfoldig virke som involverer behandling av personopplysninger i ulike sammenhenger:

A.Bruk av tjenestene våre
B. Administrasjon.
C. Journalistisk virksomhet.

 

Vi behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester via telefoni, nett-, mobil (inkludert SMS)- og andre IP-tjenester i tillegg til smarttelefoner, smart-TV-er, TV-bokser, spillkonsoller, smarthøyttalere, smartklokker, osv.

3FMs tjenester er:

3FM.no med subdomener
3fm-Norge.no med subdomener
https://youtube.3fm-norge.no/ (Vår YouTubekanal)

Formål

3FM behandler dine personopplysninger for:

å levere og opprettholde tjenestene til ulike plattformer, slik at tjenestene fungerer og fremstår på en tilsiktet og forutsigbar måte for deg som publikummer.
å håndtere eventuelle feil med tjenestene eller for å forhindre misbruk.
å identifisere deg, opprette og opprettholde en brukerkonto for deg i tjenestene våre. Dette gir deg for eksempel mulighet til å administrere din brukerprofil, og gir oss muligheten til å informere deg om forhold av betydning for din brukerkonto eller for din bruk av tjenestene.
å kunne tilpasse tjenestene til din person, dine brukervaner og interesser, slik at vi for eksempel kan tilpasse hvilket innhold som vises i tjenestene for deg.
å kunne lære om bruken av, og videreutvikle tjenestene til det beste for deg og andre brukere.
B. Administrasjon

Som ledd i den daglige drift behandler 3FM personopplysninger ved for eksempel kameraovervåkning på avmerkede områder av eiendommene våre, gjennom registrering i besøkssystemene våre, gjennom deltakelse på auditions, gjennom brev i fysisk eller digitalt format (e-post) til virksomheten, innsynskrav og gjennom henvendelser til vår publikumsservice, osv.

Formål

De overordnede formålene med å behandle personopplysninger om deg som ledd i vår daglige drift er å :

sikre 3FMs ansatte/frivillige og bygningsmasse
håndtere bedriftens administrative oppgaver

 

Journalistisk virksomhet

3FM behandler også personopplysninger daglig i vår journalistiske virksomhet.

Behandling av personopplysninger som ledd i vår journalistiske virksomhet skal balanseres mot ytrings- og informasjonsfriheten. Behandling av personopplysninger utelukkende for kunstnerisk, litterære eller journalistiske formål er unntatt fra en rekke av bestemmelsene i personvernregelverket.

Dette gjelder blant annet regler om innsyn, retting og sletting når behandling av personopplysninger gjøres i forbindelse med research, produksjon av journalistisk innhold og publisering. Personopplysninger vi behandler som ledd i den journalistiske virksomheten er underlagt de samme krav til informasjonssikkerhet som gjelder ellers.

I vår journalistiske virksomhet forholder vi oss til Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.

2.1 Hvilke personopplysninger behandles når du bruker tjenestene?

Vi behandler følgende personopplysninger om alle som bruker våre tjenester

2.1.1 Tilgjengelig informasjon om enheten din og internettilkoblingen

Når du benytter tjenestene samler vi inn informasjon om eksempelvis navn på produsent av datamaskinen, mobiletelefonen, eller smart-TV-en din, hvilket operativsystem enheten har, hvilken nettleserversjon eller e-postklient som benyttes, samt informasjon om tilkoblingen til tjenestene, som IP-adresse. Formålet med innsamlingen av denne informasjonen er å gi deg og andre brukere en bedre brukeropplevelse, og hindre misbruk av tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er  berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å forbedre og videreutvikle tjenestene til det beste for deg og andre brukere. Den begrensede behandlingen av personopplysninger som dette innebærer har 3FM vurdert oppveier eventuelle ulemper for deg som bruker.

2.1.2. Geografisk posisjon

I noen tjenester ber vi deg om å dele den geografiske posisjonen til enheten du bruker. Formålet er å gi deg tjenesten tilpasset din lokasjon.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er  samtykke.

2.1.3. Søkemotorer

3FM lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter i våre søkeverktøy. Søkeordene lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søket som lagres og det kan ikke kobles til andre personopplysninger. Formålet er å tilgjengeliggjøre innholdet i tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er  berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å forbedre og videreutvikle tjenestene til det beste for deg og andre brukere. Den begrensede behandlingen av personopplysninger som dette innebærer har 3FM vurdert oppveier eventuelle ulemper for deg som bruker.

2.1.4. Kommentarfelt

I 3FMs tjenester må du opprette en bruker for å kunne legge igjen kommentarer eller registrere deg med navn og e-postadresse. Opplysningene blir liggende som en del av innlegget. Innleggene blir moderert av 3FM.

Vi bruker kommentarfelt for å legge til rette for en konstruktiv debatt om vårt redaksjonelle innhold, og for å få tilbakemelding fra publikum på innholdet i tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke ved bruk av kommentarfeltet.

Opplysningene som du deler med oss lagres inntil du selv velger å avslutte din brukerkonto hos 3FM, trekker tilbake ditt samtykke, eller etter 12 måneder ved inaktivitet.

2.1.5. Analyse og statistikk

Vi analyserer og sammenstiller opplysninger du selv velger å gi oss i forbindelse med spørreundersøkelser og lignende datainnsamlinger som vi foretar for å forbedre tilbudet til publikum. Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke.

Statistikken brukes ikke til å koble informasjon tilbake til enkeltpersoner.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Vår berettigede interesse er å forbedre og videreutvikle tjenestene til det beste for deg og andre brukere. Den begrensede behandlingen av personopplysningene som dette innebærer har 3FM vurdert at oppveier eventuelle ulemper for deg som bruker.

Data som utelukkende samles inn for analyse- og statistikkformål og som ikke knyttes til identifiserbare enkeltpersoner lagres på ubestemt tid. Data knyttet til innloggede brukere slettes etter 12 måneder med inaktivitet.

2.1.6 Informasjonskapsler

Om du lurer på hvordan 3FM benytter seg av informasjonskapsler, kan du lese mer om det i artikkelen Informasjonskapsler (cookies). Formålet med informasjonskapsler er å gi deg en bedre brukeropplevelse og forbedre tjenestene. Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke og berettiget interesse.

2.1.7 Innlogget bruker

Dersom du registrerer deg og opptrer som innlogget bruker av tjenestene, eller på andre måter oppretter et kundeforhold til 3FM via tjenestene, behandler vi i tillegg til obligatoriske felter som navn og e-postadresse, de personopplysningene du selv oppgir, slik som for eksempel fødselsår, postnummer, kjønn, interesser og bilde.

Innloggede brukere vil få en personlig tilpasset tjeneste. For å kunne tilby deg denne tjenesten, analyserer 3FM ditt bruksmønster for å kunne avdekke adferd og preferanser for å kunne gi anbefalinger og innhold som er relevant for deg. Dine personopplysninger forteller oss noe om hvordan, når, om du konsumerer innhold på tvers av enheter og plattformer og hvor ofte du bruker innholdet vårt. All din interaksjon med tjenestene vil kunne påvirke dette resultatet.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er avtale.

Data knyttet til innloggede brukere slettes etter 12 måneder med inaktivitet.

Opplysningene slettes, når du som bruker sletter din brukerkonto.

2.2 Administrasjon

2.2.1. Hva registreres når du kontakter oss på e-post og nettskjema

Når du sender oss en e-post eller kontakter oss via nettskjema, vil din henvendelse bli behandlet i et av våre saksbehandlingssystemer. De opplysninger vi ikke er forpliktet til å journalføre vil bli slettet etter 3FMs fastsatte sletterutiner.

 

2.2.3. Hva registreres når du besøker våre lokaler

Besøkende i 3FMs lokaler registrer seg i vårt adgangssystem eller i våre besøkslogger. De elektroniske loggene slettes etter et år, mens de fysiske bøkene makuleres når de er skrevet ut.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til 3FMs lokaler.

Databehandlere og tredjeparter

For å kunne levere Tjenestene til deg, benytter 3FM seg av flere eksterne tjenesteleverandører. Enkelte av disse er databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av 3FM, mens andre er tredjeparter som behandler personopplysninger på egne vegne.

3FM benytter flere databehandlere som gir oss innsikt i publikums bruksmønstre og interaksjon med Tjenestene våre. Eksempler på slike databehandlere er Google Analytics, Chartbeat, Linkpulse, Norstatpanelet og Mailchimp.

Når databehandler behandler personopplysninger på vegne av 3FM, er dette regulert i databehandleravtaler eller gjennom andre mekanismer som sørger for sikker behandling av dine personopplysninger. Dersom bruken av databehandlere innebærer overføring av personopplysninger til land utenfor EØS vil 3FM sørge for at passende garantier er på plass, for eksempel ved å inngå EUs standard overføringsavtaler. I tillegg til å inngå en slik avtale, vil 3FM vurdere om det er behov for å inngå ytterligere tekniske og organisatoriske tillegg for å ivareta våre forpliktelser.

For å tilpasse og videreutvikle Tjenestene benytter 3FM seg av tredjepartstjenester som for eksempel elementer fra Google, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat eller Instagram, hvor du som bruker kan ha en egen brukerkonto hos tredjepartstjenesten som er innebygget. 3FM vil da blant annet kunne se samlet informasjon (inkludert alder, kjønn og sted), få statistikk over hvor mange som har vært på siden og sett innleggene, hvor mange som har respondert med klikk og reaksjoner, osv.

Tredjepartstjenester som er tilgjengelig på våre Tjenester er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse.

3FM har avtaler med en rekke databehandlere som behandler personopplysninger knyttet til daglig drift. Dette for å kunne håndtere eksempelvis lønn og telefonabonnementer til ansatte, og fysisk sikkerhet for ansatte og besøkende.

3FM sender ut nyhetsbrev og har nødvendige avtaler med databehandler.

3FM samarbeider i noen tilfeller med andre mediehus og vil i den forbindelse utveksle journalistisk materiale som kan inneholde personopplysninger for journalistiske formål.